ALGEMENE VOORWAARDEN

WHASUP NL

ALGEMENE VOORWAARDEN WHASUP NL

 1. WERKINGSSFEER:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door en/of namens WhaSUP NL., gevestigd te Schiedam (gemeente Schiedam),

handelend onder de naam: “WhaSUP NL”, hierna te noemen: “WhaSUP NL”, en op alle overeenkomsten die tot stand komen met WhaSUP NL en/of met aan WhaSUP NL gelieerde

vennootschappen of personen, waarbij de toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden nimmer wordt aanvaard door WhaSUP NL, ook

niet indien de voorwaarden van de wederpartij eerder van toepassing zijn verklaard en/of zijn toegestuurd dan die van WhaSUP NL.

 1. TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN:

2.1          Elk aanbod in welk vorm dan ook, waaronder maat- en gewichtsopgaven, door WhaSUP NL gedaan, is steeds in elk opzicht vrijblijvend en kan binnen vijf werkdagen, na de acceptatie door de wederpartij, door WhaSUP NL worden herroepen. Elk aanbod vervalt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nadat zes (6) weken zijn verstreken na de dagtekening van het aanbod en het aanbod niet ondubbelzinnig door de wederpartij is geaccepteerd, tenzij bij een schriftelijk aanbod van WhaSUP NL aan de wederpartij een langere termijn is gegund en het schriftelijk aanbod door de wederpartij niet ondubbelzinnig binnen deze langere termijn is geaccepteerd.

2.2

Elk aanbod door WhaSUP NL gedaan dient als één geheel te worden beschouwd.

2.3          Elke aanvaarding door WhaSUP NL geschiedt schriftelijk, zodat bij gebreke van een schriftelijke aanvaarding er geen overeenkomst tot stand is gekomen, behoudens de situatie dat WhaSUP NL kan aantonen dat ten gevolge van een storende omstandigheid de wederpartij de schriftelijke aanvaarding niet heeft ontvangen.

2.4         Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze wijzigingen schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wederpartij dient aan WhaSUP NL die schade c.q. kosten te vergoeden welke aan de zijde van WhaSUP NL zijn opgetreden ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst.

2.5          De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast de rechtsgeldigheid van de overige niet nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan. Partijen zullen op dat moment overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.6          Indien een overeenkomst op basis van een offerte tot stand komt, verbindt WhaSUP NL zich jegens de wederpartij om hem/haar die roerende zaken en/of diensten te leveren als omschreven in de door de wederpartij geaccepteerde offerte, met dien verstande dat indien een partij roerende zaken wordt geleverd, de wederpartij accepteert dat maximaal 97 % van de roerende zaken behorende tot die partij deugdelijk zullen zijn.

 1. UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN:

3.1         Door WhaSUP NL opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn en hebben slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient WhaSUP NL, ook indien in afwijking van de eerste zin van dit artikel wel een uiterste termijn voor levering is overeengekomen, schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een termijn van minimaal 14 kalenderdagen te worden gegund waarbinnen alsnog geleverd dient te worden. Mocht WhaSUP NL in verzuim komen te verkeren, dan is de wederpartij enkel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien het niet kunnen leveren door WhaSUP NL te wijten is aan een zo geringe tekortkoming van WhaSUP NL dat de wederpartij geacht moet worden minder belang te hebben bij ontbinding van de overeenkomst dan WhaSUP NL bij een vertraagde levering, hetgeen de wederpartij dient te bewijzen.

3.2          Indien door partijen is overeengekomen dat te leveren roerende zaken binnen een bepaalde termijn door de wederpartij moeten worden afgeroepen en de wederpartij te dien aanzien in gebreke blijft, heeft WhaSUP NL het recht ter harer keuze, zonder ingebrekestelling en door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de roerende zaken naar eigen goeddunken aan de wederpartij te leveren of de roerende zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, waarmede WhaSUP NL in dit laatste geval voldoende aan haar verplichtingen tot levering zal hebben voldaan en de wederpartij de kosten van opslag aan WhaSUP NL voldoet.

3.3         Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft WhaSUP NL drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst recht op volledige betaling, ongeacht of de zaken zijn afgeroepen. Wanneer binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft WhaSUP NL het recht de wederpartij schriftelijk te sommeren dat deze een termijn dient te noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de wederpartij verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door de wederpartij na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden na sommatie niet overschrijden. Gedurende deze tweede periode van maximaal drie maanden zullen de zaken door WhaSUP NL voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

3.4          Als er producten worden besteld door de wederpartij, die op dat moment niet op voorraad zijn, zullen deze zo snel als mogelijk worden geleverd, afhankelijk van de ontvangst van het product c.q. de producten door WhaSUP NL. WhaSUP NL zal de wederpartij hier op voorhand over informeren door op de pakbon van de overige producten aan te geven dat bepaalde producten niet voorradig zijn en zullen worden na geleverd (“back order”). De wederpartij dient binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van voornoemd bericht van WhaSUP NL aan WhaSUP NL te melden of hij/zij zijn order wenst te annuleren. Ontvangt WhaSUP NL geen tijdig bericht, dan is de wederpartij niet langer gerechtigd de order te annuleren en dient het product c.q. de producten te worden afgenomen en te worden betaald.

3.5         Als overmacht gelden alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van partijen, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komen.

3.6         Indien sprake is van een tijdelijke niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (tijdelijke overmacht), waarbij voornamelijk wordt gedacht aan: oproer, vorst, ijsgang, stremming van vervoerswegen te land en/of te water, gebrek aan passende middelen van vervoer, moeilijkheden of stagnatie in de productie in de onderneming van WhaSUP NL en/of de onderneming waarvan WhaSUP NL grondstoffen en/of hulpmiddelen betrekt, het wegvallen van voorzieningen van nutsbedrijven, werkstaking en overheidsmaatregelen, blijft de overeenkomst in stand en worden de verplichtingen van partijen opgeschort voor de duur van deze tijdelijke overmacht situatie.

3.7         Indien sprake is van een blijvende niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst (blijvende overmacht),waarbij voornamelijk wordt gedacht aan: oorlog, oorlogsgevaar en mobilisatie ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst voor beide partijen onmogelijk wordt, hebben partijen het recht de overeenkomst per direct op te zeggen, waarbij de tot dat moment bestaande verplichtingen door partijen nog nagekomen moeten worden, voor zover dit mogelijk is.

3.8          WhaSUP NLstaat er niet voor in, dat de roerende zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan WhaSUP NL kenbaar is gemaakt, tenzij partijen anderszins schriftelijk overeenkomen.

3.9          De wederpartij zal gekochte zaken bij WhaSUP NL doorverkopen tegen redelijke op dat moment geldende marktprijzen. WhaSUP NL verstrekt aan de wederpartij-distributeur een lijst met advies (door)verkoopprijzen.

 1. PRIJZEN:

4.1         Gehanteerde prijzen exclusief omzetbelasting en vervoerkosten, waaronder -doch niet uitsluitend- belastingen en heffingen, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.

4.2          Enkel indien de wederpartij op voorhand een geldig BTW nummer toestuurt aan de WhaSUP NL en er naar Nederlands recht zonder BTW gefactureerd kan worden, zal WhaSUP NL factureren zonder BTW.

4.3         WhaSUP NL is gerechtigd de prijzen van door haar geleverde zaken te wijzigen, indien deze wijziging het gevolg is van bepaalde kostenbepalende factoren, van welke aard dan ook, die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en de prijswijziging redelijk is.

4.4

Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.

4.5          Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.6          De door WhaSUP NL geadviseerde verkoopprijzen zijn inclusief omzetbelasting. De wederpartij dient zich in te spannen om niet in grote mate af te wijken van de door WhaSUP NL geadviseerde verkoopprijzen.

 1. BETALINGSCONDITIES:

5.1         Betaling van de koopsom dient binnen de overeengekomen datum te geschieden en in ieder geval voor levering van de zaken, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

5.2          Indien WhaSUP NL zulks wenst, dan wel direct na het sluiten van de overeenkomst uit omstandigheden blijkt dat de kredietwaardigheid van de wederpartij in gevaar dreigt te komen, kan WhaSUP NLvan de wederpartij, ondanks het feit dat een nadere regeling als genoemd in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden is overeengekomen, alsnog verlangen dat de wederpartij voor de leveringsdatum van de roerende zaken de koopsom integraal voldoet, dan wel dat de wederpartij voor de leveringsdatum voldoende zekerheid heeft vertrekt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

5.3         De wederpartij is niet gerechtigd op de hem/haar in rekening gebrachte koopsom enige vordering in mindering te brengen c.q. te verrekenen, enige korting daarop te berekenen of de betaling op te schorten, tenzij partijen dit schriftelijk overeenkomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten een betalingsverplichting niet op.

5.4          Indien de wederpartij niet binnen de in 5.1 van deze algemene voorwaarden gestelde termijn de koopprijs voldoet is hij/zij in verzuim en heeft WhaSUP NL het recht vanaf die datum over het gehele dan nog verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand of een gedeelte van een maand in rekening te brengen.

5.5         Indien WhaSUP NL door niet betaling der wederpartij gedwongen wordt maatregelen te ondernemen teneinde de koopsom of een gedeelte van de koopsom betaald te krijgen, zijn de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten welke WhaSUP NL hiervoor moet maken geheel voor rekening van de wederpartij (in afwijking van art. 6:96 lid 5 BW). Deze kosten worden nu voor alsdan vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden machtigt de wederpartij WhaSUP NL deze kosten, voor zover mogelijk, rechtstreeks te verrekenen.

5.6          Betaling van een bepaalde geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de reeds verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente, ongeacht of bij de betaling door de wederpartij andere aanwijzingen worden gegeven.

5.7         Betaling vindt plaats netto contant, waaronder wordt verstaan franco remise en wel door betaling hetzij ten kantore van WhaSUP NL, hetzij door storting op de bankrekening van WhaSUP NL, dan wel op een plaats en een wijze als door WhaSUP NL voorgeschreven. De wederpartij legt zich bij deze betalingswijze neer, tenzij deze plaats c.q. wijze aanmerkelijk bezwarend is voor de wederpartij, hetgeen de wederpartij binnen een termijn van 5 werkdagen na de mededeling van WhaSUP NL hieromtrent schriftelijk aan WhaSUP NLmoet kenbaar maken, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.

5.8         Bankkosten, documentkosten en ompak kosten komen altijd voor rekening van de wederpartij tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

5.9          De wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van WhaSUP NLzekerheid te stellen voor de voldoening krachtens de overeenkomst aan WhaSUP NL te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallen rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat WhaSUP NL zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van WhaSUP NL tot een voldoende zekerheid worden aangevuld.

5.10       WhaSUP NL is te allen tijden gerechtigd voorschotbedragen in rekening te brengen, ook indien dit niet op de offerte en/of in de overeenkomst vermeld staat.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

6.1         Alle overeenkomsten welke WhaSUP NL sluit met de wederpartij en welke de strekking hebben roerende zaken in eigendom over te dragen aan de wederpartij, tegen een door de wederpartij verschuldigde tegenprestatie, worden geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoening van die tegenprestatie. Alle door WhaSUP NL geleverde zaken blijven (uitsluitend) in eigendom van WhaSUP NL tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen c.q. facturen van WhaSUP NL op de wederpartij uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten (en/of overige overeenkomsten), alsmede tot het moment waarop de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van deze of andere overeenkomst(en) zijn voldaan, met inbegrip van rente en kosten. Partijen komen dan ook een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud overeen.

6.2         Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij/zij zulks niet zal doen, is WhaSUP NL gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak onder zich houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle medewerking te verschaffen. Indien en voor zover voor het betreden van eigendommen van de wederpartij de toestemming of medewerking van de wederpartij benodigd is, geeft c.q. verleent de wederpartij WhaSUP NL door middel van acceptatie van deze algemene voorwaarden deze toestemming c.q. zijn medewerking.

6.3          Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet bezwaren of (buiten zijn normale bedrijfsuitoefening) vervreemden. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van WhaSUP NL mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

6.4          Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht WhaSUP NLhiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6.5          De wederpartij verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die WhaSUP NLter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

 1. RISICO OVERGANG LEVERING

7.1          Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering ex works: te weten levering vanaf het magazijn voor rekening en risico van de

wederpartij.

7.2         Feitelijke levering geschiedt op het opgegeven adres. Indien de zaken bij feitelijke levering niet door of namens de wederpartij in ontvangst worden genomen en/of de zaken derhalve niet afgeleverd kunnen worden op bedoeld adres, wat hiervan de reden ook is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder –doch niet uitsluitend- de kosten voor opslag en vervoer van de zaken, voor rekening van de wederpartij.

 1. ONDERZOEK BIJ AFLEVERING, KLACHTEN EN GARANTIES:

8.1          De wederpartij is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken (waaronder de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde) of WhaSUP NL de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden WhaSUP NL er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra de wederpartij het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen 5 dagen na aflevering. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving tijdig binnen 5 dagen na aflevering te doen, waarbij de wederpartij wordt geacht afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem/haar op grond van de wet en/of de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ten dienste staan. Indien de geleverde zaken bij aflevering gebreken vertonen, dan dient de wederpartij dit binnen 5 kalenderdagen na aflevering te melden aan WhaSUP NL via: “Info@whasup.nl”: https://whasup.nl.

8.2          Ingeval van reclames dient WhaSUP NL te allen tijde in de gelegenheid te worden gesteld klachten ter plaatse op hun gegrondheid te (doen) onderzoeken. Indien blijkt dat de reclames om welke reden ook niet gegrond zijn, zijn alle kosten voortvloeiende uit dit onderzoek voor rekening van de wederpartij. Hieronder worden onder meer verstaan reiskosten, verblijfkosten en personeelskosten (bestede uren e.d.).

8.3          Reclames zijn nimmer gegrond en WhaSUP NL is nimmer gehouden tot betaling van enig bedrag, herstel of vervanging van zaken over te gaan, indien de aard en/of samenstelling van de geleverde zaken is gewijzigd, de zaken niet conform normaal gebruik zijn gebruikt, dan wel de zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd.

8.4          Reclames zijn nimmer gegrond en WhaSUP NL is nimmer gehouden tot betaling van enig bedrag, herstel of vervanging van zaken over te gaan, indien de aard en/of samenstelling van de geleverde zaken is gewijzigd, de zaken niet conform normaal gebruik zijn gebruikt, dan wel de zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt en/of beschadigd.

8.5          WhaSUP NL is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. In dat geval zal WhaSUP NL naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot overige schadevergoeding is WhaSUP NL niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed. De prestatie van WhaSUP NL is in ieder geval deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, tenzij de wederpartij het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

8.6          Retourzendingen van roerende zaken mogen alleen plaatsvinden, indien partijen hier schriftelijk overeenstemming hebben bereikt en onder overlegging van retourformulier, kopie pakbon, kopie factuur en originele verpakking. Terugzending van de roerende zaken geschiedt immer voor rekening en risico van de wederpartij.

8.7          WhaSUP NL geeft een garantie op door haar geleverde zaken van 12 maanden vanaf het moment van levering (ex works) aan de wederpartij, echter enkel indien er sprake is van een productie-/fabrieksfout, door WhaSUP NL vast te stellen. Schade door gebruik van geleverde zaken valt nimmer binnen de garantie. Indien fabrieksgarantie van de producent van kortere duur is, zal de garantietermijn gelijk worden gesteld aan deze fabrieksgarantie termijn. Goederen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt vallen niet onder garantie.

8.8          WhaSUP NL is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. In dat geval zal WhaSUP NL  naar haar keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot overige schadevergoeding is WhaSUP NL niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

8.9          WhaSUP NL geeft een garantie op door haar geleverde zaken van 12 maanden vanaf het moment van levering (ex works) aan de wederpartij, echter enkel indien er sprake is van een productie-/fabrieksfout, door WhaSUP NL vast te stellen. Schade door gebruik van geleverde zaken valt nimmer binnen de garantie. Indien fabrieksgarantie van de producent van kortere duur is, zal de garantietermijn gelijk worden gesteld aan deze fabrieksgarantie termijn.

Goederen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt vallen niet onder garantie.

 1. AANSPRAKELIJKHEID:

9.1         WhaSUP NL is nimmer aansprakelijk voor schade van de wederpartij (of derden) als gevolg van tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen zijdens WhaSUP NL, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens WhaSUP NL.

9.2          WhaSUP NL is nimmer aansprakelijk voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst.

9.3          Voor zover WhaSUP NL aansprakelijk is voor schade, dan betreft dit enkel directe schade en is die aansprakelijkheid primair beperkt tot (maximaal) € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro), dan wel subsidiair beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door de wederpartij verschuldigde factuurbedrag (excl. BTW) ter zake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.

9.4

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.5          WhaSUP NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

9.6          WhaSUP NL is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de door de wederpartij verstrekte informatie.

9.7         WhaSUP NL is niet aansprakelijk voor een eventuele inbreuk op een geldend merkrecht of geldend patent in het land van de wederpartij. De directe en/of indirecte kosten die uit een voorgenoemde inbreuk op het merkrecht of patent voortvloeien van de wederpartij nimmer verhalen op de WhaSUP NL.

 1. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST:

Indien de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren, indien de wederpartij prepack, surséance- c.q. voorlopige surséance van betaling of zijn/haar faillissement aanvraagt, indien er op goederen van de wederpartij c.q. onder de wederpartij beslag wordt gelegd, indien er sprake is van change of control binnen de wederpartij, indien de wederpartij zijn/haar activiteiten overdraagt aan een derde, indien de aandelen in de wederpartij worden overgedragen aan een derde, indien de wederpartij onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen verliest, dan wel de wederpartij een van zijn/haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft WhaSUP NL de bevoegdheid om de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring gericht aan de wederpartij op te zeggen of te ontbinden, onverminderd de overige rechten van WhaSUP NL op grond van wettelijke bepalingen, waaronder, doch niet uitsluitend, het recht op schadevergoeding dat WhaSUP NL verkrijgt op de wederpartij, indien de overeenkomst eindigt op basis van één van de gronden als opgenomen in dit artikel. Eventuele vorderingen van WhaSUP NL op de wederpartij worden op dat moment direct opeisbaar.

 1. DOMEINNAMEN EN SOCIAL MEDIA BELEID:

11.1       Het is aan de wederpartij niet toegestaan om een WHASUP NL en/of WHASUP domeinnaam te registreren of te gebruiken. Het gaat hierbij om domeinnamen met of zonder toevoeging naast het woord WhaSUP NL of Whasup business (b.v. www.WhaSUP NL.nu en www.jobesports.ch). Het is voor de wederpartij en/of dealers verboden of van

dergelijke domeinnamen of andere IE-rechten van WhaSUP NL gebruikt te maken c.q. deze te voeren.

11.2       De door dealer of wederpartij aan te houden website zal tevens aan alle eisen van het internetprotocol van WhaSUP NL moeten voldoen, zoals dit kenbaar is gemaakt bij de aanmelding door de wederpartij als dealer.

11.3       Het is aan de wederpartij niet toegestaan om een social media account te registeren met de naam WHASUP NL en/of Whasup in deze naam/dit account.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

12.1       WhaSUP NL heeft alle intellectuele eigendomsrechten op de merk- en handelsnamen “WHASUP” en/of “WhaSUP NL”, alsmede op de afbeeldingen en/of logo’s die zij hanteert ter uitoefening van haar bedrijfsvoering, waaronder de logo’s, afbeeldingen, (woord)merken en teksten op haar website: https://whasup.nl en in de door haar gebruikte offertes, folders en/of digitale informatiebestanden.

12.2       Het is aan de wederpartij en/of aan haar gelieerde derden verboden de merkrechten en auteursrechten van WhaSUP NL, waarnaar wordt gerefereerd in artikel 12.1, te gebruiken voor andere doelen dan de uitvoering van de met WhaSUP NL gesloten overeenkomst, te kopiëren en/of openbaar te maken.

 1. VERBOD DOORVERKOOP OFAC SANCTIELIJST:

13.1       Het is aan de wederpartij verboden gekochte zaken bij WhaSUP NL te verkopen aan landen/derden die zijn opgenomen in de OFAC sanctielijst, zoals deze bestaat bij het aangaan en gedurende de overeenkomst. De wederpartij heeft de plicht deze sanctielijst zelf te controleren om vast te stellen of zij de verplichting in dit artikel nakomt.

13.2       Bij overtreding van hetgeen is bepaald in artikel 13.1 verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete van € 25.000,-, onverminderd het recht van WhaSUP NL om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT:

14.1       Op overeenkomsten welke WhaSUP NL sluit met de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2       Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, welke WhaSUP NL sluit met de wederpartij of uit andere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van iedere andere rechter, door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, worden beslecht.

14.3       Voor wederpartijen die gevestigd zijn in de landen die geen partij zijn van de Brussel-I Verordening inzake de bevoegdheid, erkennen en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (nr. 44/2001), maar wel partij zijn bij het Verdrag van New York (006850) inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraken, geldt, in afwijking van artikel 14.2, dat geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen middels arbitrage worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland te Amsterdam. Het arbitragereglement kan worden opgevraagd bij de partij die deze algemene voorwaarden hanteert en wordt gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl.

 1. WEENS KOOPVERDRAG:

Het Weens Koopverdrag is nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen WhaSUP NL en de wederpartij. Er kan door partijen geen beroep worden gedaan op dit verdrag.